Advocaat arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht? In dit artikel leggen we u uit wat het arbeidsrecht is en wanneer het verstandig is om advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht in te schakelen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een advocaat arbeidsrecht om raad vragen.

Wij hebben ze allemaal voor u overzichtelijk op de website gezet zodat u kunt kijken welke advocaat arbeidsrecht u kan adviseren. Leest u gerust hieronder wat een arbeidsovereenkomst is, wat arbeidsrecht is, wat de kosten van een advocaat arbeidsrecht zijn en welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 geeft aan dat het bij een arbeidsovereenkomst gaat om een overeenkomst werklieden waarbij een werknemer, de werkman, zich verbindt, tegen loon, onder gezag (...) van een werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten.

Ditzelfde gaat tevens op voor bedienden, handelsvertegenwoordigers, dienstboden en studenten zoals hieronder zal blijken.

Wat is arbeidsrecht?

Individueel arbeidsrecht is niet gecodificeerd in Belgie. Het arbeidsrecht is niet vastgelegd in de Belgische wet, buiten de Wet op de arbeidsovereenkomsten. Hierbij worden vijf soorten arbeidsovereenkomsten onderscheiden, te weten de arbeidsovereenkomst voor:

 1. werklieden of arbeiders
 2. bedienden
 3. handelsvertegenwoordigers
 4. dienstboden
 5. studenten (tewerkstelling van studenten)

Hierbij worden drie criteria onderscheiden om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo moet worden bepaald wat de duurtijd is, de bepaaldheid moet worden gedefinieerd en de aard van de arbeid moet worden bepaald.

De duurtijd voor de overeenkomst geeft aan of het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat. Dit moet men niet verwarren met voltijd of deeltijd.

In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is vooraf duidelijk wanneer deze eindigt. Hierbij kan de arbeidsovereenkomst een bepaalde periode duren of worden overeengekomen voor een bepaald werk. Waarbij de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt na de afgesproken periode of het bepaalde werk.

We besluiten het eerste gedeelte van deze uitleg wat een arbeidsovereenkomst is met drie kenmerken van de arbeidsovereenkomst. De kenmerken van de arbeidsovereenkomst laten zien, dat het altijd gaat om een:

 • Wederkerige overeenkomst
 • Contract onder bezwarende titel
 • Gestandaardiseerd contract

Toegelicht betekent het dat twee partijen (wederkerige overeenkomst), waarbij elke partij een verplichting wordt opgelegd (bezwarende titel) en het gaat om een gestandaardiseerde overeenkomst. Waarbij naast de arbeidsovereenkomst zelf, ook nog het arbeidsreglement, arbeidsrecht en eventueel de CAO van toepassing is.

Rechten en plichten voor werkgever en werknemer

In de arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer hun afspraken vast. Dit zijn de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Hierbij wordt bijvoorbeeld afgesproken hoeveel uur de werknemer zal werken. Dat is een plicht voor de werknemer, maar de werkgever heeft recht op die uren. Bijvoorbeeld omdat hij loon betaalt. Waarbij loon betalen dan weer een verplichting is van de werkgever en een recht van de werknemer voor geleverde arbeid.

Maar de wetgever laat het niet geheel vrij. Daarom geeft hoofdstuk twee van de AOW de verplichtingen der partijen en is in artikel 17 en 20 AOW een niet uitputtende lijst opgenomen met rechten en plichten van de werkgever en werknemer, waarbij artikel 17 de plichten van de werknemer aangeeft en artikel 20 AOW die van de werkgever. Allereerst zijn zowel de werkgever als de werknemer elkander eerbied en achting verschuldigd. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst moeten zij de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht nemen en doen in acht nemen.

Welke plichten heeft een werknemer?

Elke werknemer is verplicht om zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten. Dit moet hij op de tijd, plaats en wijze doen zoals is overeengekomen. Daarnaast moet de werknemer handelen volgens de bevelen en instructies die hem worden gegeven door de werkgever, lasthebbers of aangestelden met het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Hierbij is het ook de plicht van de werknemer om zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na beëindiging daarvan zich ervan te onthouden:

 • fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken en dagen van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mee te werken.
 • van al wat schade kan berokkenen, hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden.

Tot slot moet hij de hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever teruggeven.

Welke plichten heeft een werkgever?

Net als de werknemer heeft de werkgever plichten. Uiteraard hebben werkgevers andere plichten dan werknemers. Daarbij is het de plicht van de werkgever om de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen.

Ook moet de werkgever als een goed huisvader zorgen dat de arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen worden verstrekt. Om die reden is het verplicht om het personeel een verbandkist te beschikking te stellen.

In een overzicht zien de plichten van de werkgever er als volgt uit:

 • werknemer te doen arbeiden zoals overeengekomen
 • zorgen voor veiligheid en gezondheid werknemer.
 • loon betalen
 • behoorlijk te huisvesten
 • tijd geven om geloofsplichten te vervullen
 • zorg en aandacht voor werknemers
 • zorgen voor arbeidsgereedschap

Kosten advocaat arbeidsrecht

Wat kost een advocaat arbeidsrecht? Dat is een vraag die we vaak krijgen en daarom ook beantwoorden. Elke zaak is verschillend, net als elke advocaat. Maar toch delen we u graag de kosten mede. Het ereloon van een advocaat kan per uur zijn, maar ook een vast ereloon is mogelijk.

Erelonen per uur variëren tussen de 100 en 250 euro. Dit verschilt per advocaat. Maar schrikt u niet. U kunt ook een vast tarief afspreken als ereloon. Hierbij weet u vooraf tegen welk ereloon u wordt geholpen en waar u aan toe bent. Op die manier komt u nimmer voor onaangename verrassingen met betrekking tot de kosten van een advocaat arbeidsrecht te staan.

Lees verder...