Advocaat strafrecht

Advocaten strafrecht zijn er voor u om u te beschermen tegen de overheid. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat u onterecht veroordeeld wordt of om ervoor te zorgen dat u een zo laag mogelijke straf krijgt als u het strafbare feit heeft gepleegd.

De advocaten strafrecht binnen ons netwerk hebben de juiste ervaring en achtergrond om met u het beste traject te bespreken als u een dagvaarding heeft ontvangen of als sprake is van een procedure voor de Raadkamer. In dit artikel leggen we uit wat strafrecht is, welke wetten van toepassing zijn en geven we u een uitgebreide inkijk in het strafrecht zodat u kunt bepalen of een van onze strafrechtadvocaten u mag bijstaan. Een advocaat zoeken is dus eenvoudiger dan ooit.

Wat is strafrecht?

Strafrecht is het geheel van wetten en regels die bepalen welke gedraging strafbaar is, welke straf een bepaalde gedraging oplevert en welke juridische procedure daarvoor gevolgd moet worden. Deze rechtszekerheid komt voort uit drie beginselen van het strafrecht: lex certa beginsel, nulla poena sin lege beginsel en het nulla crimen sin lege beginsel. Deze drie beginsel zullen in de paragraaf hieronder verder uiteen worden gezet.

Het strafrecht krijgt niet enkel vorm door de wetten in het Strafwetboek. Ook de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) hebben hun werking gevonden binnen het Belgisch strafrecht.

Voorbeelden hiervan zijn het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel.

Het gelijkheidsbeginsel komt voort uit artikel 10 Grondwet en bepaalt dat alle Belgen aan elkaar gelijk zijn. Artikel 11 van de Grondwet geeft daarnaast invulling aan het non-discriminatiebeginsel door de bepalen dat het genot van de rechten en vrijheden dat aan de Belgen is toegekend zonder discriminatie verzekerd moet worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.

Waar staat strafrecht in het wetboek?

Het strafrecht kent twee hoofdbronnen. Dit zijn de grondwet en andere wetten. Met andere wetten bedoelen we het materiële strafrecht, het strafprocesrecht en internationaal recht.

Hierbij is het legaliteitsbeginsel een van de belangrijkste bases voor het strafrecht. Het legaliteitsbeginsel betekent dat iemand niet gestraft kan worden voor iets dat niet strafbaar was op het moment dat het feit werd gepleegd en dat een bepaling die niet voldoende duidelijkheid geeft vernietigd moet worden. Hiermee is het legaliteitsbeginsel binnen het strafrecht onder te verdelen in drie beginselen, te weten:

  1. Lex certa beginsel
  2. Nulla poena sin lege beginsel
  3. Nulla crimen sin lege beginsel

Lex certa beginsel

Het lex certa beginsel beperkt de vrijheid van de rechter. Deze beperking biedt men een bepaalde mate van rechtszekerheid. Men weet immers vooraf of iets strafbaar is of niet en hierdoor kan een afweging worden gemaakt. Het nulla pouna en nulla crimen beginselen geven hieraan meer uitleg.

Nulla poena sin lege beginsel

Vrij vertaald betekent nulla poena sin lege: Geen straf zonder wet. Dit betekent dat rechtszekerheid ontstaat voor rechtspersonen en natuurlijke personen, omdat men niet gestraft kan worden voor iets dat niet strafbaar is. Bepaalt de wet niet welke straf ergens op staat, dan kan geen straf worden opgelegd. Er moet een duidelijke strafbepaling zijn.

Nulla crimen sin lege beginsel

Nulla crimen sin lege betekent: Geen strafbaar feit zonder wet. Oftewel, als een gedraging of nalaten niet strafbaar is gesteld in de wet, dan kan dit ook niet strafbaar zijn en in het verlengde daarvan een straf opleveren.

Misdaad, wanbedrijf of overtreding?

Artikel 1 Strafwetboek geeft drie vormen van een misdrijf. Hierbij is het misdrijf welke naar de wet strafbaar is met een criminele straf, een misdaad. Een misdrijf welke strafbaar is met een correctionele straf is een wanbedrijf en het misdrijf welke strafbaar is met een politiestraf, is een overtreding.

De strafmaat bepaalt uiteindelijk of het misdrijf een misdaad, wanbedrijf of overtreding is.

Criminele straf of misdaad

Een criminele straf is een misdaad waarop vrijheidsstraffen vanaf 5 jaar en geldstraffen vanaf 26 euro maal opdecimes staan.

Correctionele straf of wanbedrijf

Een correctionele straf is een misdaad waarop vrijheidsstraffen tot vijf jaar staan en geld straffen vanaf 26 euro maal opdecimes. Daarnaast kan het bij wanbedrijven of correctionele straffen gaan om werkstraffen van 46 tot 300 uur.

Politiestraf of overtreding

De lichtste straf onder de misdrijven is de politiestraf of overtreding. Bij politiestraffen gaat het om vrijheidsstraffen van 1 tot 7 dagen of een geldstraf tussen de 1 en 25 euro maal opdecimes. Mocht het resulteren in een werkstraf, dan kan het gaan om werkstraffen tussen de 20 en 45 uur.

Wanneer is Belgisch strafrecht van toepassing?

De korte uitleg omtrent de vraag wanneer Belgisch strafrecht van toepassing is, is kort. Middels het territorialiteitsbeginsel uit artikel 3 van het Strafwetboek blijkt dat als een misdrijf op Belgisch grondgebied gepleegd is, Belgisch recht van toepassing is.

Maar wat is dan Belgisch grondgebied? Niet enkel België zoals men dat aanneemt. Ook een gedeelte in Nederland, ambassades en bijvoorbeeld de Belgische territoriale wateren behoren tot Belgisch grondgebied. Daarnaast wordt Belgisch luchtruim ook tot het grondgebied van België gerekend als het gaat om strafbare gedragingen.

Vindt een misdrijf tegen de Belgische staat van toepassing, bijvoorbeeld in de vorm van terrorisme, dan is Belgisch recht van toepassing en kan een verdachte worden uitgeleverd aan België.

Kosten advocaat strafrecht

De kosten van het ereloon van een advocaat strafrecht variëren van ongeveer 100 tot 250 euro per uur. Schrikt u hier echter niet van, u kunt bij eigenlijk elke advocaat strafrecht ook een vast ereloon bespreken.

Op die manier weet u vooraf welke kosten het inschakelen van advocaten gespecialiseerd in strafrecht met zich meebrengen.

Beste advocaat strafrecht

LegalSpot werkt enkel met de beste advocaten in België. Zij die bepaalde onderscheidingen of prijzen hebben gewonnen, zij die door cliënten als de beste zijn beoordeeld en advocaten die bekend zijn als de beste van België. Bijvoorbeeld van televisie of doordat zij betrokken zijn geweest bij bekende arresten.

Doordat wij werken met een keurmerk bepalen wij niet wie de beste advocaten strafrecht zijn, dat doen onze cliënten. Hierdoor kan volledig onafhankelijk worden vastgesteld welke de beste zijn. Maar mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op om te kijken welke advocaat strafrecht u kunt inschakelen.

Lees verder...